Plzeňská katedrála

Advokátní kancelář

JUDr. Andrea Rečková

ornament

Právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, se zaměřením na tyto právní oblasti:

Právo obchodních korporací

Komplexní právní služby v oblasti práva obchodních společností, zejména

 • právní poradenství ve všech typech obchodněprávních sporů
 • zpracování všech typů obchodněprávních smluv pro podnikatele ( kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jiné nepojmenované smlouvy)
 • zakládání obchodních společností
 • právní poradenství při převodech obchodních podílů, akcií, závodů, souborů aktiv či jiných formách akvizic
 • změny v obchodních společnostech ( zejm. změny v zakladatelských dokumentech společností)
 • komplexní správa pohledávek (prověření platební schopnosti dlužníka, sepis předžalobních upomínek, vymáhání pohledávek prostřednictvím soudu, zastupování v exekučním řízení, přihláška pohledávek do insolvenčního řízení)
 • komplexní právní poradenství při řízení společnosti
 • zajištění plnění povinností dle GDPR
 • právní porady při identifikaci potencionálních rizik ve společnosti

Závazkové právo

Komplexní právní služby v oblasti závazkového práva, zejména

 • zpracování všech typů smluv pro fyzické osoby či korporace (sepis či revize kupních, darovacích či směnných smluv, sepis či revize nájemních a podnájemních smluv, sepis a revize smluv o dílo, příkazních smluv či jiných tzv. nepojmenovaných smluv)
 • příprava smluvní dokumentace, vedení přímých jednání v zastoupení smluvní strany
 • zastupování před soudy v soudních sporech, vzniklých ze závazkových vztahů

Právo nemovitostí

 • právní prověření nemovitosti jako součást koupě či prodeje nemovitostí – zejména prověření platební schopnosti prodávajícího či kupujícího, nabývacích titulů a práv třetích osob k nemovitostem
 • sepis či revize kupních, darovacích či směnných smluv
 • advokátní úschovy finančních prostředků či listin
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • nájmy a podnájmy bytových i nebytových prostor – sepisování smluv, řešení sporů

Rodinné právo

Komplexní právní poradenství v oblasti rodinného práva

Právo duševního vlastnictví

 • autorské a licenční právo, sepis licenčních smluv
 • registrace národních ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví

Franchising

 • komplexní právní poradenství v oblasti franchisingu

Vymáhání pohledávek

 • zajištění komplexních služeb při vymáhání pohledávek
 • komunikace s dlužníkem na základě předžalobní upomínky
 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • sepis návrhu na vydání platebního rozkazu či žaloby
 • zastupování před obecnými a rozhodčími soudy
 • komplexní zastupování v exekučním řízení
 • právní pomoc při postoupení pohledávek
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

Dále poskytujeme tyto související služby

 • lustrace právních subjektů ve veřejných seznamech dlužníků (seznam dlužníků VZP, Zdravotní pojišťovny MV, osoby zveřejňované na úředních deskách exekutorských úřadů apod.) a v Centrální evidenci exekucí
 • monitoring právních subjektů v insolvenčním rejstříku, aby klient získal včas informaci o zahájení insolvenčního řízení či o jeho průběhu
 • zajišťujeme překlady právních dokumentů ve spolupráci s kvalifikovanými překladateli
 • úřední ověření podpisu klienta na právním dokumentu
 • konverze právních dokumentů, a to jak z listinné podoby do elektronické, tak z elektronické podoby do listinné
 • advokátní úschovy finančních prostředků či listin, při zajištění advokátní úschovy finančních prostředků nebo listin plníme povinnosti dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ( dále jen „AML zákona“)
 • Při poskytování právních služeb chráníme osobní údaje našich klientů v souladu s GDPR

   

  1.1.    Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje klientů, uvedené ve smlouvě o poskytování právních služeb, uzavřené mezi advokátem a klientem, a dále osobní údaje poskytnuté klientem advokátovi na základě předmětné smlouvy o poskytování právních služeb (např. osobní údaje smluvních partnerů klientů v rámci přípravy smluvní dokumentace), a to vždy k řádnému výkonu své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

  1.2.     Správcem Osobních údajů je JUDr. Andrea Rečková, advokátka.

  1.3.   Osobní údaje klientů jsou zpracovávány pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

  1.3.1. plnění povinností z uzavřené smlouvy mezi klientem a advokátem

  1.4.     Osobní údaje klientů mohou být poskytnuty těmto třetím osobám:

  1.4.1. soudům, správním úřadům či jiným orgánům, u nichž je vedeno řízení, v němž je klient zastoupen advokátem, a to v rozsahu dle domluvy s klientem;

  1.4.2. externí účetní společnosti k vystavení řádných daňových dokladů, a to pouze v rozsahu jméno, příjmení a adresa bydliště klienta;

  1.5.     Osobní údaje klientů nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

  1.6.   Osobní údaje klientů budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od ukončení smlouvy mezi klientem a advokátem.

  1.7.     V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má klient tato práva:

  1.7.1. Právo na přístup k Osobním údajům, což znamená, že klient si může kdykoliv požádat o potvrzení advokátní kanceláře o tom, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

  1.7.2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že klient může požádat advokátní kancelář o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  1.7.3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že advokátní kancelář musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) klient odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

  1.7.4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) klient popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce klient jejich zpracování pouze omezit, (iii) advokátní kancelář již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient ano (iv) nebo pokud klient vznesl námitku proti zpracování dle čl. 1.7.6., může mít advokátní kancelář Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem klienta, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

  1.7.5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že klient má právo získat Osobní údaje, které poskytl advokátní kanceláři se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, má právo, aby advokátní kancelář tyto údaje předala jinému správci.

  1.7.6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že klient může u advokátní kanceláře podat písemnou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že advokátní kancelář Osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy klienta nebo jeho právy a svobodami.

  1.8.     Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, klient může uplatnit u advokátní kanceláře písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla kanceláře či elektronickou formou na e-mailové adrese: reckova@akreckova.cz.

  1.9.     Klient má právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

  1.10.  Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

  V advokátní kanceláři nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování zpracovávaných Osobních údajů


Povinně zveřejňované údaje

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb, příslušným podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.